Tokyo’s longest panda cub Xiang Xiang – public debut

609